Risikoanalyse for sikring ved arbeid på tak

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS har 10.04.2018 utarbeidet risikovurdering for arbeid på tak. Følgende retningslinjer er utarbeidet som en følge av denne analysen, og er gjeldene fra samme dato:

Alle tak med helling mot gesims eller lignende skal ha fastmontert takstige eller trinn, og denne skal være montert i henhold til monteringsveiledningen. Vanligvis er det i dette utstyret brukt materialer av stål som er galvanisert eller pulverlakkert. Det aksepteres ikke stiger som er festet med kjetting rundt skorstein, bruk av mønebøyle, trestige eller lignende.

Dersom det er flere skorsteiner på samme tak, kan det være montert gangbro/stigetrinn mellom disse eller det kan benyttes fastmontert stige/trinn opp til hver skorstein. Er skorsteinen høyere enn 120 cm over tak, skal det være montert tilfredsstillende arbeidsplattform tilpasset skorsteinens høyde. Adkomststige til tak skal rekke minst 1 meter over kanten på taket/avsatsen. Ved høyde over 5 meter skal det være montert stigefeste som forhindrer stige i å gli.

Både stige, takstige, taktrinn, plattform og takbru som skal benyttes til yrkesbruk skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solide til hindre eller stanse fall.

Arbeidstilsynets regelverk krever ikke typegodkjente stiger, men likevel gjelder regelverkets krav til styrke, stabilitet og vernekrav. Gjeldende Norsk Standard sine EN standarder for slike produkter er en måte å tilfredsstille kravene til styrke og stabilitet.

Dersom eiendommen mangler fastmontert sikker adkomst, vil det ikke bli utført feiing.  For å finne en tilfredsstillende løsning for utbedring, anbefales det at eventuell takleverandør kontaktes, eller man kan ta kontakt med firma som leverer/monterer godkjente stiger og plattformer.

Der hvor det er praktisk vanskelig å ettermontere takstige, kan et alternativ være å montere feieluke på skorstein i loftetasje eller bruke godkjent høyderedskap. For mer informasjon, kontakt feieravdelingen.

Unntak fra kravet om fastmontert takstige/trinn

Det er foretatt en generell risikovurdering av hvilke hus som kan gis fritak fra kravet om fastmontert takstige/trinn. Dette gjelder:

  • Hus med torvtak med takhelling inntil 25 grader. Feieren må risikovurdere ut fra værforhold om det er forsvarlig å gå på torvtaket. Dette gjelder også tak med mindre hellingsgrad enn 25 grader.

Etter arbeidsmiljøloven § 4-4 skal arbeidsplassen innrettes slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Det er arbeidsgiver, Hallingdal Brann- og redning IKS (HBR), som i utgangspunktet er ansvarlig for feiernes sikkerhet, arbeidsmiljøloven § 3-1. Det vil si at HBR skal sørge for at arbeidet utføres slik at arbeidstaker ikke utsettes for fare. Hvert enkelt hus-/hyttetak skal risikovurderes for å fastsette nødvendige vernetiltak. Arbeidstaker har sammen med arbeidsgiver et medansvar, jf. arbeidsmiljøloven § 2-3. Det vil si at feierne må vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader.


Se også:

Forskrift om utførelse av arbeid

Arbeidsplassforskriften

Veiledning tll forskrift om brannforebygging

 


Finner feieren at stigeanordningen m.v. på en eiendom er utilstrekkelig fra et sikkerhetssynspunkt, skal en unnlate å foreta feiing. Eier skal da varsles ved å skrive dette på lista som huseier får etter utført feiing.

Ved tvilstilfeller omkring krav til fastmontert takstige/trinn og lignende skal avd. leder forebyggende og feier i samarbeid skjønnsmessig vurdere hvilke krav som skal gjelde. Krav om fastmontert takstige/trinn skal kunne frafalles dersom det uten tvil ikke vil kunne utgjøre fare ved utførelse av feiingen (eller annet kortvarig arbeid ved skorsteinen). Dette betyr i praksis en vurdering av takvinkel, pipens plassering og høyde fra gesims. Eksempel: hus med tilnærmet flatt tak, gesimshøyden tilnærmet null og pipen er plassert ”på riktig side av taket”.

Huseiere som av spesielle årsaker ikke ønsker å ha fastmontert stige på taket, og som ikke har mulighet for installasjon av feieluke, kan få utført feiing ved hjelp av lift eller annen godkjent løfteanordning. Dette forutsetter at huseier selv skaffer til veie slikt utsyr. Dersom det kreves bemanning av utstyret må huseier også sørge for dette. Huseier må selv betale for dette.